Teknik og teknologi

Efter at have gennemgået en modernisering af Kraftvarmeværkets motor/generatoranlæg, røggaskedlerne samt SRO-anlæg i årene 2002 til 2004, fremstår Kraftvarmeværket i dag, som et moderne og fremtidssikret anlæg på hele det tekniske og teknologiske område.

Da værket blev ombygget til Kraftvarme i 1994, blev der installeret motor/generatorenheder samt røggaskedler fra Wärtsila Diesel AB fra Sverige. I 2004 stod vi over for en hovedrenovering af alle tre enheder, da de havde 40.000 driftstimer bag sig. Beregninger viste dog, at det bedre kunne betale sig, at udskifte kraftvarmeenhederne til nye enheder. 

Teknikken består derfor i dag af 3 stk. GE Jenbacher kraftvarmeenheder, konstrueret efter den nuværende teknologi, baseret udelukkende på drift ved naturgas.

Motorerne har hver 20 cylindre, og yder 3.044 kW el samt 3.726 kW varme. El-virkningsgraden er 41% og varmevirkningsgraden er 51%.

Til hver enkelt motor hører der en styringsenhed til, som sikrer en optimal drift af motoren. Styringsenheden opsamler løbende alle nødvendige data, således at forbrændingsprocessen optimeres mest muligt. Dette sikrer en høj el-virkningsgrad.

Røggaskedlerne er af fabrikat Hollesen, med en højtemperaturdel og en kondenserende lavtemperaturdel som afkøler røggastemperaturen til under 50 grader C°. Dette bevirker, at vi anvender så meget som muligt af røggassen til varme og dermed en høj varmevirkningsgrad.

Til den overordnede Styring, Regulering og Overvågning af den komplicerede proces, er der installeret et SRO-anlæg. Samtlige data opsamles i SRO-anlægget, som herefter sørger for, at optimere hele værkets drift mest muligt, ud fra et økonomisk synspunkt.

I denne optimeringsproces indgår også den 3.700 m³ store akkumuleringsbeholder.

Heri opsamles overskydende varmeproduktion, således at varmeforsyningen kan ske fra akkumuleringstanken i de lavlast perioder, hvor det ikke er økonomisk at køre med motorerne, på grund af for lille elsalgspris.

Til reservelast står der 3 stk. kedelanlæg. 2 kedler kan anvende gas som brændsel. Samtidigt er det muligt at anvende fyringsolie på alle 3 keder. Dette giver en stor forsyningssikkerhed ved eventuelle svigt i kraftvarmeenhederne, eller når elprisen er så lav, at det ikke kan betale sig at producere varmen på kraftvarmeenhederne.

Vandbehandlingsanlægget er forsynet med et omvendt osmose anlæg, for at sikre en god vandkvalitet. Det er vigtigt med et lavt iltindhold i vandet for at undgå korrosion, ligesom det er vigtigt at holde en stabil PH værdi.

//